Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 056 648 64 16

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest jednym z organów Szkoły. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do wspierania i doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie.
Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej misji Szkoły, w tym:
1. zapewnienie współpracy rodziców ze Szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej;
2. prezentowanie wobec Dyrektora i nauczycieli opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły;
3. współpraca z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu zaznajomienia ogółu rodziców z programem wychowawczym i opiekuńczym;
4. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy Szkole w tym zakresie;
5. opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły oraz współpraca w tym zakresie z organami Szkoły;
6. opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego; 7. wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela;
8. gromadzenie funduszy przeznaczonych na dofinansowanie działalności wychowawczej i dydaktycznej, zakup nagród dla uczniów, dofinansowanie wyjazdów z młodzieżą oraz inne cele, zgodnie z Regulaminem gospodarowania i wydatkowania środków funduszu Rady Rodziców;
9. organizowanie i finansowanie festynów integracyjnych dla dzieci i rodzców - połaczonych z poczęstunkiem - z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka itp.;
10. zgłaszanie kandydatów do nagród dodatkowych zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Rada Rodziców realizuje swoje zadania współdziałając z pozostałymi organami Szkoły. W skład Szkolnej Rady Rodziców wchodzą wszyscy przewodniczący Klasowych Rad Rodziców. W roku szkolnym 2018/19 w skład Zadządu Szkolnej Rady Rodziców zostali wybrani:
Tomasz Radkiewicz - Przewodniczący Rady Rodziców
Hanna Bieganowska-Korolko - Zastępca Przewodniczącego
Joanna Piwowarek - Skarbnik

- nr konta Rady Rodziców - w sekcji Rada Rodziców. Konto służy do wpłat składek klasowych. Kwota dobrowolnej składki to 80 zł rocznie.
Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Toruniu
63 9511 0000 0052 8166 3000 0010

Jadłospis