Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16
torun@salezjanie.pl

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu
na rok szkolny 2016/2017

1. W roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych, w których realizowana będzie rozszerzona podstawa programowa z przedmiotów wiodących (j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, fizyka, geografia, historia). Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w zwiększonym wymiarze godzin, w 10 - 12 osobowych grupach dostosowanych do stopnia zaawansowania umiejętności językowych.
2. Kandydaci do klasy pierwszej składają dokumentację do 10 czerwca 2016:
    a) podanie o przyjęcie do szkoły z wykazem ocen z I półrocza klasy szóstej - potwierdzonymi przez szkołę podstawową (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.torun.salezjanie.pl);
    b) zaświadczenia, dyplomy potwierdzające dodatkowe osiągnięcia;
    c) kserokopię skróconego aktu urodzenia;
    d) opinię księdza proboszcza;
    e) trzy zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem z datą urodzenia,
    f) potwierdzenie wpłaty wpisowego.
3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
    a) pozytywny wynik rozmowy kandydata i rodziców z ks. Dyrektorem;
    b) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (do 40 punktów);
    c) ocena zachowania - co najmniej dobra (do 10 punktów);
    d) wynik sprawdzianu kompetencji szóstoklasisty (do 40 punktów);
    e) kontynuacja nauki w szkole salezjańskiej (5 punktów);
    f) inne osiągnięcia- finaliści konkursów przedmiotowych etapu wojewódzkiego, I, II, III miejsce w konkursach międzyszkolnych, osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej szczebla powiatowego - I, II, III miejsce (do 10 punktów).
4. Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego Kuratora Oświaty.
5. Składając podanie kandydaci deklarują wybór drugiego języka obcego (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański).
6. Komisja rekrutacyjna decyduje o przydziale do poszczególnych grup zaawansowania z j. angielskiego na podstawie testu kompetencji.
7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wyniku sprawdzianu należy złożyć do 27 czerwca 2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.
8. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych 29 czerwca 2016 r. o godz. 12.00.
9. Terminy:
14 czerwca 2016 r. (godz. 15.30) - test kompetencji z j. angielskiego
do 20 czerwca 2016 r. - spotkania ks. Dyrektora z kandydatami do klasy I i rodzicami
24-27 czerwca 2016 r. - uzupełnianie dokumentacji o zaświadczenie OKE i świadectwo ukończenia szkoły
29-30 czerwca - podpisanie umowy z Dyrektorem Szkoły.

Podanie do pobrania
Warunki finansowe
Harmonogram rekrutacji