ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Zadania statutowe

Zadania statutowe biblioteki:

 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  1) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
  2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
  3) udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
  4) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  5) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:
  1) gromadzi i opracowuje zbiory,
  2) udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
  3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
  4) organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
  5) tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
  6) współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Biblioteka – aktualności

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl