Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako "RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: - administratorem danych osobowych ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych i danych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio z siedzibą w Toruniu ul. św. Jana Bosko 1;
- dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą w związku z rekrutacją oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w stosunku do dziecka - ucznia szkoły na podstawie art. 6 ust 1 pkt a,b,c, a celem przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochrona mienia w obszarze monitorowania;
- dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i art. 6 ust.1 lit. f RODO;
- monitoring wizyjny obejmuje teren wokół szkoły, wejścia do szkoły, korytarze szkolne;
- dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania;
- odbiorcą danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także firma, która zajmuje się obsługą informatyczną (dziennik elektroniczny) Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu, na dzień dzisiejszy jest to firma Vulcan sp. z o.o. 51-116 Wrocław ul. Wołowska 6; - dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane na czas edukacji dziecka, a po jej zakończeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego;
- dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
- dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skreślenie dziecka z listy uczniów.