Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16

Godziny otwarcia biblioteki:


Poniedziałek - 8:30 - 14:30
Wtorek - 8:30 - 15:00
Środa - 8:30 - 14:00
Czwartek - 8:30 - 15:00
Piątek - 8:30 - 14:00
Zadania statutowe:
Biblioteka jest ośrodkiem Centrum Informacji Multimedialnej, informacyjnym i kulturotwórczym Szkoły służącym realizacji:
1) potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
2) zadań edukacyjno - wychowawczych poprzez organizację różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.
3) podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz służeniu ustawicznemu kształceniu nauczycieli.
4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
5) kreowaniu wizerunku biblioteki otwartej na potrzeby środowiska i czynnie uczestniczącej w życiu szkoły i środowiska.
2. Właściwą obsadę personalną biblioteki, odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia zapewnia dyrektor szkoły.
3. Dyrektor szkoły zarządza skontrum zbiorów oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki przy zmianie nauczyciela bibliotekarza.
4. Środki finansowe na działalność biblioteki zapewnia dyrektor szkoły oraz informuje nauczyciela bibliotekarza o wysokości kwoty.
5. Z biblioteki i jej zbiorów mogą korzystać: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz inni czytelnicy pod warunkiem przestrzegania regulaminu wypożyczalni, regulaminu czytelni i regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego.
6. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać wszystkim użytkownikom korzystanie z jej zbiorów.
7. Zbiory mogą być wypożyczone nauczycielom do gabinetów przedmiotowych na czas trwania roku szkolnego w celu wykorzystania na zajęciach lekcyjnych.
8. Przy bibliotece działa czytelnia.
9. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi w zakresie równoważnej wymiany zbiorów bibliotecznych oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami i organizowanymi przedsięwzięciami w obszarze dydaktyki, szeroko rozumianej informacji i rozwijania kultury czytelniczej.