ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Aktualności Rady Rodziców

Dobrowolna składka w wysokości 100 zł płatana jednorazowo lub w dwóch ratach: I do 15 października br. i II do 15 stycznia 2024 po 50 zł.
Numer konta Rady Rodziców:
nr konta: 63 9511 0000 0052 8166 3000 0010

Informacje Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Skład Zarządu Szkolnej Rady Rodziców:

 • Hanna Bieganowska-Korolko – Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Anna Duszyńska – Zastępca Przewodniczącej
 • Klimkiewicz Marzena – Sekretarz
 • Parowska Natalia – Skarbnik

Rada Rodziców – cele i zadania

Rada Rodziców jest jednym z organów Szkoły. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do wspierania i doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie.

Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej misji Szkoły, w tym:

 1. zapewnienie współpracy rodziców ze Szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej;
 2. prezentowanie wobec Dyrektora i nauczycieli opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły;
 3. współpraca z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu zaznajomienia ogółu rodziców z programem wychowawczym i opiekuńczym;
 4. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy Szkole w tym zakresie;
 5. opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły oraz współpraca w tym zakresie z organami Szkoły;
 6. opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego;
 7. wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela;
 8. gromadzenie funduszy przeznaczonych na dofinansowanie działalności wychowawczej i dydaktycznej, zakup nagród dla uczniów, dofinansowanie wyjazdów z młodzieżą oraz inne cele, zgodnie z Regulaminem gospodarowania i wydatkowania środków funduszu Rady Rodziców;
 9. organizowanie i finansowanie festynów integracyjnych dla dzieci i rodzców – połaczonych z poczęstunkiem – z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka itp.;
 10. zgłaszanie kandydatów do nagród dodatkowych zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
  Rada Rodziców realizuje swoje zadania współdziałając z pozostałymi organami Szkoły. W skład Szkolnej Rady Rodziców wchodzą wszyscy przewodniczący Klasowych Rad Rodziców.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl