ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Salezjanie

Wspólnota

Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu prowadzi Towarzystwo Salezjańskie – Zgromadzenie zakonne, założone przez św. Jana Bosko, nazywane Salezjanami.

Współpracownicy

W naszej szkole powstała wspólnota Salezjanów Współpracowników. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników jest jedną z grup Rodziny Salezjańskiej.

Historia szkoły

Katolicka Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu została powołana w 1997 roku. Pierwszym dyrektorem Szkoły skierowanym przez Towarzystwo Salezjańskie do pracy w Toruniu był ksiądz Janusz Wróblewski.

Patron szkoły – św. Dominik Savio

Jesteśmy szkołą katolicką. Patronem szkoły jest św. Dominik Savio, najmłodszy święty kanonizowany przez Kościół Katolicki. Jego duchowym ojcem był św. Jan Bosko założyciel Salezjanów, którzy prowadzą szkołę.

Salezjański system wychowawczy

Religia

Rozum

Miłość

Dzieło wychowania św. Jana Bosko

Św. Jan Bosko swe dzieło wychowania opierał na trzech podstawowych kryteriach. Rozum, religia i miłość są do dziś nieodłącznym atrybutem nie tylko działania, ale również duchowości salezjanów i ich współpracowników.

Szkoła dla młodego człowieka jest drugim, po rodzinnym domu, miejscem, w którym kształtuje swą osobowość i wrażliwość. W gronie rówieśników dziecko uczy się dokonywania właściwych wyborów, a otoczone życzliwym wsparciem wychowawców i nauczycieli nie pozostaje samotne w radosnych i trudnych chwilach.

System prewencyjny przenika każde nasze działanie. Odnajdujemy w nim samego księdza Bosko, który mawiał, że „wychowanie jest sprawą serca”. Dlatego też w każdym dziecku odkrywamy to co najpiękniejsze, wzmacniając też słabsze pokłady jego osobowości. Dobre serce wychowawcy nie pozwala mu przejść obok płaczącego, potrzebującego pomocy. Każdy wychowawca bierze pod uwagę realne możliwości uczniów, ich potrzeby, oczekiwania i umiejętności.

Rozum, którym powinni kierować się zarówno wychowawcy jak i wychowankowie nie może być pozbawiony religii. Ksiądz Bosko mawiał, iż „tylko ustawiczna wierność religii może nas uczynić szczęśliwymi w życiu doczesnym i wiecznym”. To właśnie religia pozwala spojrzeć na ludzkie życie jako nieoceniony dar otrzymany od Boga. W tym świetle wychowawca po Bogu i rodzicach staje się najbliższym współpracownikiem Stwórcy. Świadomość takiej misji sprawia, że nauczyciel nie przychodzi już tylko do pracy, ale całe swe serce wkłada w dzieło kształtowania młodego człowieka. Każda chwila, każde wypowiedziane zdanie, a przede wszystkim przykład własnego życia jest dla wychowanka świadectwem, że warto podjąć trud pracy nad sobą i żyć w zgodzie z Bożymi Przykazaniami.

Trudno wyobrazić sobie prawdziwe dzieło wychowania podejmowane bez miłości. Przecież, jak pisze św. Paweł, to właśnie miłość „cierpliwa jest, łaskawa jest. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję”.

Rozum

Ksiądz Bosko w swoim systemie wychowawczym wymienia rozum, jako jeden z podstawowych filarów edukacji. Idąc za tą myślą, w Szkołach Salezjańskich kształcimy i wychowujemy rozumnie – tzn. podejmujemy dialog i docieramy do naszych wychowanków metodami, które uwzględniają chrześcijańskie wartości. Kształcimy w oparciu o system zapobiegawczy i dbamy, aby normy oraz regulaminy były zrozumiałe, a nasi uczniowie mogli je sobie przyswoić. Nabywana w ten sposób wiedza pozwala uczniom określić, co jest najlepsze dla osiągnięcia swoich celów edukacyjnych i duchowych, a także jakie konkretne wymagania muszą sobie postawić. Naszym bezpośrednim celem nie są najwyższe wyniki egzaminów zewnętrznych i rosnąca liczba laureatów konkursów. Dzieje się to niejako samoistnie, gdyż jest efektem wieloletniej, rozumnej pracy i wychowywania młodych ludzi na dobrych chrześcijan i obywateli. W rezultacie to wszystko przekłada się na kontynuację nauki naszych absolwentów w najlepszych szkołach ponadgimnazjalnych i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.

Religia

Nasza szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci poprzez formację religijną. Cotygodniowa Eucharystia, katecheza, „słówko”, okazja do regularnej spowiedzi oraz propozycje wspólnej modlitwy w roku liturgicznym np. różańcowej w październiku, rorat w okresie Adwentu czy nabożeństw majowych spotykają się z dużym odzewem ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szczególnym czasem tworzenia wspólnoty religijnej są Rekolekcje Wielkopostne oraz Adwentowy Dzień Skupienia, dzięki którym razem przygotowujemy się do najważniejszych świąt w roku. Zawsze otwarta kaplica szkolna jest miejscem sprzyjającym wyciszeniu i indywidualnemu spotkaniu z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

Działająca od kilku lat wspólnota modlitewna „Margaretki” obejmuje codzienną modlitwą kapłanów i misjonarzy. W ramach pomocy misjom salezjańskim każda klasa wraz z wychowawcą uczestniczy w programie „adopcji na odległość” i co roku w Tygodniu Misyjnym mamy okazję spotykać się z misjonarzami, którzy przybliżają swoją pracę.

Innymi propozycjami formacji duchowej jest wspólnota ministrantów i oaza oraz szkolne koło Caritas, które każdego roku organizuje zbiórki na rzecz najbardziej potrzebujących. Wspomagamy także Rodzinny Dom Dziecka z terenu tutejszej parafii oraz włączamy się w ogólnopolską akcję „ Szlachetna paczka”.

Działania charytatywne pomagają wychowawcom i nauczycielom uczyć dzieci empatii, życzliwości wobec bliźniego, bezinteresowności. A to sprzyja tworzeniu poczucia jedności i solidarności wśród nauczycieli i uczniów.

Miłość

Ksiądz Jan Bosko bardzo ufał w przemieniającą siłę miłości. Był przekonany, że to właśnie dzięki niej, skuteczniej niż za pomocą systemu represji, można oddziaływać na młodego człowieka. Jednym z elementów miłości jest zalecana przez „ojca i nauczyciela młodzieży” ciągła asystencja. Polega ona nie tylko na obecności wychowawcy pośród swoich uczniów, ale żywym zainteresowaniu się ich problemami, tym co dla nich radosne i smutne. Założyciel Zgromadzenia Salezjańskiego nie pragnął wcale, aby młodzież uważała go za przełożonego. Pośród wychowanków chciał być postrzegany jako przyjaciel. Wiedząc, że nie wystarczy kochać młodzież, ale trzeba, aby ona wiedziała, iż jest kochana, często powtarzał: „To, co mam w sercu, mam także na ustach i okazuję wam to. Dlatego wy też miejcie do mnie zaufanie, jak się tego spodziewam po prawdziwych przyjaciołach”.

Mistrzem, którego w swym życiu i codziennej pracy naśladował ks. Jan Bosko był Jezus Chrystus – Dobry Pasterz. Nauczyciel włączający się w dzieło wychowania często winien spoglądać na postać Pasterza niosącego na swych ramionach zagubioną owieczkę. Przecież, aby ją odnaleźć musiał On wędrować po bezdrożach, nie zważając na spotykane trudy, następnie z miłością podnieść, zapominając o jej nieposłuszeństwie i dalej prowadzić ufając, że nie odłączy się już od stada.

Rodzinna atmosfera

„Wychowanie jest sprawą serca”. Te słowa Księdza Jana Bosko mają istotne znaczenie dla budowania rodzinnej atmosfery w naszej szkole. Pierwszym i najważniejszym miejscem, w którym kształtuje się system wartości dziecka, jest jego rodzina. Dlatego działamy tak, żeby instytucja, jaką jest szkoła, stanowiła harmonijne dopełnienie i kontynuację wychowawczych działań rodziców. To właśnie zaangażowanie w proces wychowawczy, jakie przyświeca Szkołom Salezjańskim, pozwala na nawiązanie wyjątkowych więzi między rodzicami i uczniami a szkołą. Więzi na tyle silnych, że nasi absolwenci mimo zakończenia nauki licznie i chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia szkolne i utrzymują z nią stały kontakt. Wpisujące się w życie szkoły uroczystości religijne, ale również organizowane pikniki z okazji Święta Rodziny, Wigilie Szkolne czy „dni otwartych drzwi” skupiają nie tylko naszych uczniów i ich rodziców, ale również rodzeństwo, dziadków i inne bliskie im osoby. Wyjątkowa atmosfera tych spotkań pozostaje na długo w naszych sercach, zacieśnia więzi i pozwala cieszyć się odczuwaniem wspólnoty salezjańskiej.

Czas wolny

Święty Jan Bosko nauczał, że należy dbać o integralny – intelektualny, duchowy, moralny i fizyczny – rozwój młodego człowieka. I dlatego kształcenie oraz wychowanie w naszych Szkołach odbywa się także przez zabawę, sport, wspólne podróże i spotkania.

Czas wolny w myśl nauki Ks. Bosko spędzamy, rozwijając swoje rozliczne pasje sportowe, m.in. narciarstwo, kajakarstwo, wspinaczkę górską, wycieczki rowerowe, piłkę nożną. Ksiądz Dyrektor Mariusz Witkowski jako instruktor narciarstwa i kajakarstwa oraz miłośnik pieszych i rowerowych wycieczek rozbudza w uczniach i nauczycielach sportowego ducha.

Każdego roku, w czasie ferii zimowych uczniowie pod opieką salezjanów, nauczycieli oraz rodziców wyjeżdżają na obozy narciarskie, zaś w wakacje na kolonie i obozy wędrowne po polskich i słowackich Tatrach.
Jesienią i wiosną wyruszamy na wycieczki rowerowe i spływy kajakowe, pokonując Wisłę, Drwęcę, Wel. Tradycją stały się nasze kilkudniowe spływy kajakowe jedną z rzek Pojezierza Pomorskiego. Brda, Zbrzyca, Piława, Drawa to nasze szlaki wodne. Sobotnie i niedzielne wycieczki rowerowe, oprócz walorów sportowych i towarzyskich, dają okazję do poznawania bliższych i dalszych okolic Torunia. We wszystkich wyprawach towarzyszą nam absolwenci, którzy służą doświadczeniem i pomocą młodszym kolegom.

Oprócz aktywności sportowej znajdujemy czas na wyjazdy do teatru, opery i na koncerty. Uczestniczymy także w toruńskich festiwalach, pokazach naukowych i wystawach.

Tak spędzany czas wolny jest wartością naszej Szkoły, gdyż daje nam niespotykaną okazję do lepszego poznania i kształtowania właściwych postaw wychowanków. Jesteśmy przekonani, że rozbudzone i kształtowane przez nas pasje i zainteresowania będą skarbem na całe życie.

Pasje

„Pobożność, nauka i radość przyniosą wam wiele słodkiej jak miód pociechy.” Te słowa ks. Bosko są też wskazówką dla nas. Uczniowie obok formacji religijnej mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez bogatą ofertę kół pozalekcyjnych ze wszystkich dziedzin nauki. Są to m.in. koła i warsztaty: matematyczne, informatyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, geograficzne, historyczne, polonistyczne, językowe (angielski, niemiecki, francuski). Dla chcących rozwijać swoje zdolności artystyczne w szkole działają: chór, zespół muzyczny, teatr szkolny i koło plastyczne. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest dostosowana do wieku i zainteresowań uczniów.

Pobliskie boiska „Orlik 2012”, boisko wielofunkcyjne, hala sportowa, lodowisko i basen pozwalają rozbudzać i kształtować aktywność fizyczną, co przekłada się na sukcesy sportowe, m.in.: dwukrotnie zdobyte I miejsce w Gimnazjalnych Mistrzostwach Torunia w Unihokeju Dziewcząt, trzykrotnie zdobyte I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Torunia Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym, III miejsce w Międzyszkolnych Mistrzostwach Torunia w Piłce Koszykowej, II miejsce w Mistrzostwach Torunia Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym.

To wszystko jest możliwe przede wszystkim dzięki grupie nauczycieli – pasjonatów, którzy dzieląc się swoją wiedzą z uczniami, inspirują ich do rozwijania swoich zdolności.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl